پویا پلاست 

لیست قیمت چاپ نایلون به صورت دستی (سیلک)

  قیمت چاپ سه رنگ

(هرعدد)

قیمت چاپ دو رنگ

(هرعدد)

قیمت چاپ یک رنگ

(هرعدد)

سایزنوع نایلونردیف
320 تومان240 تومان160تومان20*30دسته موزی-نرم1
330 تومان250 تومان170 تومان20*30دسته موزی-خشک2
360 تومان280 تومان200 تومان25*35دسته موزی3
320 تومان240 تومان160 تومان30*40دسته رکابی4
440 تومان360 تومان280 تومان30*40دسته موزی–تقویت

بندی

5
330 تومان250 تومان170 تومان37*47دسته رکابی6
480 تومان400 تومان320 تومان35*45دسته موزی-تقویت بندی7
520 تومان440 تومان360 تومان40*50دسته موزی-تقویت بندی8
360 تومان280 تومان200 تومان45*55دسته رکابی9
640 تومان560 تومان480 تومان50*60دسته موزی – تقویت –10
520 تومان440 تومان360 تومان35*50دسته موزی11
400 تومان320 تومان240 تومان55*65دسته رکابی12
440 تومان360 تومان280 تومان65*75دسته رکابی13
560 تومان480 تومان400 تومان45*45بند دار-بغل کاست پایپی14
690 تومان610 تومان530 تومان55*58بند دار –بغل کاست پایپی15
690 تومان610 تومان530 تومان45*55تقویت –بغل کاست نرم16
870 تومان790 تومان710 تومان55*65تقویت –بغل کاست نرم17